Arbeidet med undersøkende journalistikk kan være både krevende og ensomt. Mange savner en reportasjeleder som er tett på prosessen, som er en støtte både faglig og menneskelig. Senter for undersøkende journalistikk skal gi journalister trygghet og kunne yte tid og ressurser til krevende prosjekter.

SUJO skal være en inkubator for den krevende journalistikken. Senterets viktigste oppgave blir å produsere grundige, avdekkende saker av vesentlig samfunnsmessig betydning. Dette skal gjøres ved å invitere journalister fra hele landet til kortere eller lengre arbeidsopphold ved senteret. Gjennom stipendordningen skal redaksjoner få redusert sin risiko knyttet til å påta seg kostnadskrevende, langvarige prosjekter. Også masterproduksjoner i undersøkende journalistikk vil foregå ved senteret. Arbeidsstipender for masterprosjekter er åpne for studenter fra hele landet.

Utvelgelse av prosjekter ved senteret vil skje i samråd mellom senterleder, de ansatte ved senteret og, der det er aktuelt, redaktører i samarbeidende nyhetsorganisasjoner.

Lengde på hospiteringsopphold

Det kan søkes om opphold ved senteret i kortere eller lengre perioder. Journalistens tilstedeværelse ved senteret vil tilpasses den enkeltes behov. Noen journalister vil ha behov for korte, intense opphold for kurs eller konkrete research-oppgaver. Andre vil ha behov for lengre tid for å gjøre grundige undersøkelser og bearbeide større datamengder og kildemateriale. Mange journalister jobber i grupper med undersøkende prosjekter. Det vil da være viktig at alle får anledning til å arbeide ved senteret.

Hver hospiterende journalist får en fast arbeidsplass i Media City Bergen med nærhet til UiBs journalistikkutdanning, øvrige medieorganisasjoner og teknologiselskaper.

Arbeidet ved senteret

Et hospiteringsopphold ved SUJO innledes med et oppstartskurs. Her får journalistene en innføring i senterets ressurser, og presenteres for senterets etiske plakat. Denne forplikter alle senterets involverte til diskresjon rundt alle prosjekter under arbeid.

Alle med daglig arbeid ved senteret vil utgjøre en redaksjonell enhet. I den grad det er naturlig og ønskelig vil det avholdes jevnlige morgenmøter, og utveksling av informasjon om og bidrag til hverandres prosjekter. Hver enkelt hospiterende journalist vil få tilbud om opplegg tilpasset sine konkrete behov i arbeidet med sitt prosjekt. Det vil innebære at noen har større behov enn andre for konfidensialitet rundt sitt prosjekt, og arbeidsplass og relasjon til øvrige på senteret tilpasses deretter.

Stipend

Stipender utlyses jevnlig på disse sidene.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram