Undersøkende journalistikk tilhører kjernen av nyhetsmedienes samfunnsoppdrag og legitimering, nemlig å avdekke og avsløre maktmisbruk i samfunnets institusjoner, politisk korrupsjon, økonomisk kriminalitet, overgrep fra næringsinteresser, eller andre tema av stor samfunnsmessig betydning. Senter for undersøkende journalistikk (SUJO) ved Universitetet i Bergen vil styrke denne journalistikken, i en tid hvor nettopp denne typen grundig journalistikk reduseres i mange norske nyhetsorganisasjoner.

Senteret vil bli det første i sitt slag i Norge, etter modell av lignende sentre i spesielt USA og Storbritannia. Dette er uavhengige og ikke-kommersielle sentra for journalistikk etablert ved universiteter med profilert satsing på utdanning av journalister. Disse sentraene representerer en ny type samarbeid mellom akademia og nyhetsmediene.

Visjon og mål

SUJOs målsetting er å styrke den undersøkende og kritiske journalistikken i Norge. Dette skal gjøres gjennom kompetansebygging og produksjon av saker av stor samfunnsmessig betydning og ved å videreutvikle en samarbeids- og delingskultur blant norske journalister og medieorganisasjoner. Senterets viktigste oppgave er produksjon av grundig og avslørende journalistikk som skal publiseres i norske og internasjonale medier.

Senteret skal bidra til økt metodisk og etisk kompetanse, samt bidra til å videreutvikle kompetanse i historiefortelling og formidling for journalister og studenter, og slik bidra til å styrke stillingen til undersøkende journalistikk i mediene og i samfunnet.

Gjennom samlokalisering av sterke regionale og nasjonale nyhetsredaksjoner, verdensledende medieteknologiselskaper og sterke forsknings- og utdanningsmiljøer innen journalistikk og informasjonsteknologi, tilbyr Media City Bergen en unik kontekst for å bygge et kraftsentrum for undersøkende journalistikk i en tid der journalistikkens samfunnskontrakt er under press.

Aktiviteter

Senteret vil i hovedsak organisere arbeidet rundt følgende fem hovedaktiviteter:

  1. Vi vil invitere journalister til korte eller lengre hospiteringsopphold, basert på prosjektsøknader. Hospiteringsopphold finansieres av stipend fra senteret. Prosjektene utvikles i senteret fram mot publisering, under veiledning av fagpersoner ved senteret og i nær dialog med respektive redaktører. Hospiterende journalister får under arbeidet tilgang til et bredt og spisset tilbud av kompetanse, infrastruktur og teknologi ved senteret, ved MCB og ved UiB.
  2. Vi vil tilby kompetansehevende tiltak gjennom en fast portefølje av kurs og seminarer i undersøkende journalistisk metode og formidling. Det vil dessuten bygges tilpassede kurs rundt pågående graveprosjekter ved senteret.
  3. Senteret skal være en nettverksbase for undersøkende journalistisk metode og formidling. Senteret skal bidra til økt nasjonalt og internasjonalt samarbeid rundt undersøkende journalistikk.
  4. Senteret skal være en arena for forskning på, og drive metodeutvikling, innen undersøkende og datastøttet journalistikk. 
  5. Senteret vil være tett tilknyttet masterprogrammet i undersøkende journalistikk. Senterets reportasjeledere er også veiledere for masterstudentene i deres arbeid med masteroppgaven.

Samarbeid

Senteret skal ha et utstrakt samarbeid med medie- og presseorganisasjoner i Norge og internasjonalt. Senteret samarbeider med journalistutdanningen i Media City Bergen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap, og søker samarbeid med andre læresteder.

Redaktøransvar og presseskikk

Senterleder er ansvarlig for senterets daglige drift og redaksjonelle veiledning. For journalister fra nyhetsorganisasjoner vil redaktøransvaret forbli i mediehuset de kommer fra. For frilansere vil senterleder normalt ha redaktøransvaret frem til prosjektet formidles til publiseringskanal. Senteret arbeider etter Vær varsom-plakatens regler for god presseskikk.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram